Handelsbetingelser for Dansk smykke import

 

Dansk smykke import
Bjerringbrovej 42
2610 Rødovre
TLF: +4572200333
CVR: 39170264

Betaling

 • Dansk smykke import modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.
 • Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
 • Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.
 • Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
  Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
  Denmark – Kroner (DKK)

ViaBill

Du kan vælge at benytte ViaBill, når du handler via os. Info om Viabill

Klarna

Du kan gratis vælge at handle med Klarna, når du handler via os. Info om Klarna

Dansk smykke import benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Levering

 • Leveringstiden for din ordre er 1-3 dage.
 • Leverings område: Vi leverer kun varer indenfor Danmark..
 • Dansk smykke import afsender varer med følgende: PostNord – Erhverv
 • Fragten bliver beregnet ud fra vægt.
 • Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.
 • Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

 • Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
 • Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.
 • Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.
 • Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.
 • Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail kontakt@localhost hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne)

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Dansk smykke import at vurdere varens stand.

Reklamationsret

 • Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.
 • Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Dansk smykke import i rimelig tid efter varens modtagelse.
  Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
  Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.
 • Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.
 • Dansk smykke import dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Dansk smykke import
Bjerringbrovej 42
2610 Rødovre
TLF: +4572200333

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

 • Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
 • For at du kan indgå aftale med Dansk smykke import, har vi brug for følgende oplysninger:
  . Navn
  . Adresse
  . Telefonnummer
  . E-mail adresse
 • Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
 • Personoplysningerne registreres hos Dansk smykke import og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 • Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
 • Direktøren og de ansatte for Dansk smykke import har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 • Den dataansvarlige i Dansk smykke import er: Sune Rauer
 • Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
 • Som registreret hos Dansk smykke import har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@localhost.

Cookies
På www.nepaia.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.nepaia.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Dansk smykke import’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

 • Ved klage skal vores e-mail adresse angives: kontakt@localhost samt hjemmesiden du har købt varen på.
 • En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
 • Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
 • For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform. ec.europa.eupastedGraphic.png

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

Terms and Conditions for Dansk smykke import

 

{{fld_2545712}}
Bjerringbrovej 42
2610 Rødovre
TLF: +4572200333
CVR: 39170264

Payment

Dansk smykke import accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

When paying with Visa Electron and Mastercard Debit, which is a debit card, the payment will be reserved in your account in accordance with the terms of your card until we withdraw or decline the payment.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK)

ViaBill

You can choose to use Viabill, when you shop at our place. Information regarding Viabill

Klarna

You can choose to use Klarna, when you shop at our place. Infomation regarding Klarna

Dansk smykke import uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

Delivery and Shipment

 • The delivery time for your order is 1-3 dage.
 • Dansk smykke import uses PostNord – Erhverv for shipment of your ordered items.
 • Freight cost is calculated from the weight of the items.
 • You can choose to have your shipment sent with delivery to your home address or the nearest package shop.
 • You will receive a Track and Trace-numer upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

If you regret your purchase (Withdrawal)

 • Dansk smykke import offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.
 • The 14 day period starts on the day the order is delivered.
 • Any return costs you incur yourself.
 • The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.
 • If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om kontakt@localhost. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned

 • You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods. This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.
 • If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to Dansk smykke import to evaluate the item’s condition.

Warranty

 • There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.
 • Complaints regarding errors and defects must be reported to Dansk smykke import in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.
 • The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.
 • Dansk smykke import covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

Dansk smykke import
Bjerringbrovej 42
2610 Rødovre
Phone: +4572200333

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Dansk smykke import, we need the following information:

. Name
. Address
. Phone number
. Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Dansk smykke import, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Dansk smykke import have access to the information recorded about you.

The data manager in Dansk smykke import is: Sune Rauer.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Dansk smykke import, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact kontakt@localhost 

Cookies

On www.nepaia.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at www.nepaia.dk, which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve Dansk smykke import’s website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

In the event of a complaint, our e-mail address must be stated: kontakt@localhost and the website on which you purchased the item.
A complaint about a product or service can be filed with the Center for Complaints, the House of Commons, Toldboden 2, 8800 Viborg.
You can appeal to the Center for Complaints through the Complaints Portal for the House of Commons (Link) .
For EU citizens outside the EU, complaints must be sent via the EU Commission’s online complaint platform.
ec.europa.eu

pastedGraphic.png

Withdrawal form

This form will only be completed and returned if the right of withdrawal is invoked.

– To [insert the trader’s name, physical address and, where appropriate, fax number and email address of the trader himself]:

– I / We (*) hereby announce that I / We (*) wish to exercise the right of withdrawal in connection with my / our (*) purchase agreement for the following goods (*) / provision of the following services (*)

– Ordered it (*) / Received it (*)

– Consumer’s name (Consumer’s names)

– Consumer’s address (Consumer’s address)

– Consumer’s signature (Consumer’s signatures) (only if the contents of the form are communicated on paper)

– Date

Close Min Kurv
Close Ønskeliste
Set for nylig Close
Close

Close
Navigation
Kategorier